پکیج شماره سه

شامل 5 نوع غذا

یک دسر

یک سالاد

شمع آرایی

گل آرایی

اتاق عقد در فضای بسته