فضای اختصاص یافته در هتل شماره 1 این مجموعه توریستی گردشگری قرار گرفته که دارای ظرفیت 150 نفر با سفره عقد طلایی رنگ و کریستال های آن زیبایی خاص به سالن داده است.